O násJOGGING KLUB

JOGGING KLUB vznikol v zmysle zákona è. 83/1990 Zb. a zápisom do registra obèianskych združení dòa 02.12.1991. Nadviazal na predchádzajúcu èinnos Klubu rekreaèného behania ZTS Dubnica nad Váhom, ktorý svoju èinnos zaèal 01.01.1981. Radí sa medzi najstaršie združenia rekreaèných a vytrvalostných bežcov na Slovensku. JOGGING KLUB je èlenom SAZ a jeho hlavnou èinnosou je organizovanie bežeckých podujatí v dubnickom regióne. Pravidelne organizuje:

a v spolupráci s Úniou behov do vrchu:

Klub zabezpeèuje pre svojich èlenov tréningové prípravy na pretekársku sezónu a poskytuje možnos úèasti na bežeckých pretekoch na Slovensku a v zahranièí.

Adresa:
JOGGING KLUB
A. Kmea 361/2,
018 41, Dubnica nad Váhom

Zloženie výboru (od 02.11.2015):
Ing. Ján Bakyta, prezident klubu
Miroslav Ilavský, generálny sekretár
Mgr. Vendelín Bugáò, hospodár

 

SídloOdkia¾ pochádzame

Sponzori

Sponzori

JOGGING KLUB
A. Kmea 361/2,
018 41, Dubnica nad Váhom