História

Horský kros Pruské - Vršatec

Fakty a skutoènosti z tridsaroènej histórie podujatia si môžete pozrie v súbore Historické tabu¾ky a štatistické preh¾ady.

Sponzori

Sponzori

JOGGING KLUB
A. Kmea 361/2,
018 41, Dubnica nad Váhom